Làm Thế Nào Để Phân Biệt Được Guppy Đực Và Mái

Làm thế nào để phân biệt được guppy đực và mái

Rất dễ để phân biệt guppy con nào đực và con cái. Con đực có nhiều màu sắc hơn và có vây hậu môn dài và nhọn được gọi là chân sinh dục. Chân sinh dục được dùng để chuyển tinh dịch cho cá cái.

Mặt khác cá mái tròn hơn rất nhiều, màu sắc xỉn hơn và có vây hậu môn tròn.

Cá bảy màu đực phát triển từ 3 đến 3.5 cm còn cá mái lớn hơn và phát triển từ 4 đến 6 cm.

Cá bảy màu đực

Half Black Pastel Guppy

Cá bảy màu mái

 

0772.27.01.20